Savjetovanje

Što je psihosocijalno savjetovanje?

Psihosocijalno savjetovanje je aktivnost koja je kombinacija aktivnog slušanja i davanja savjeta u skladu sa osobnim poteškoćama gdje se korisnicima pomaže da istraže misli i osjećaje povezane sa prethodnim iskustvima. Savjetovanjem se omogućava korisnicima da dobiju jasnije uvide u ono što im se događa ta da u skladu s tim razmotre i druge mogućnosti kako razmišljanja i stavova tako i konkretnih koraka i djelovanja u smjeru željenih promjena. Savjetodavci nude svoje vrijeme, znanje, iskustvo i empatiju. To su i preduvjeti da korisnik osjeti i doživi sebe iz druge perspektive.

Čemu služi psihosocijalno savjetovanje i koji su ciljevi?

Cilj savjetovanja je da se pomogne ljudima u postizanju njihovih ciljeva, da rastu i razvijaju se kao ličnosti, da ublaže svoje teškoće i da djelotvornije funkcioniraju. U konačnici je svrha da se klijent od početne pomoći koju sam zatraži okrene ka resursima i vještinama koje sam stječe i razvija bez pomoći savjetodavca.

Savjetovanje i psihoterapija srodne su, ali ne identične aktivnosti, budući da se savjetovanje odnosi na pomoć u konkretnim, svakodnevnim situacijama i problemima, dok je psihoterapija vezana uz rad na cjelokupnoj čovjekovoj osobnosti i dubinskim promjenama u njegovom funkcioniranju.

Savjetodavac mu pomaže da sam dođe do uvida i okrene se samopomoći. Naglasak je na aktivnom sudjelovanju samog klijenta. Ciljevi savjetovanja ovise o konkretnom klijentu i njegovim eventualnim teškoćama i potrebama. Proces savjetovanja ima općenito namjeru da se klijenta što bolje i kvalitetnije suoči sa aktualnim (ili dugotrajnim). On bi trebao usvojiti novi način djelovanja koji dovodi do željenih promjena. To podrazumijeva poticanje iskrenog i kvalitetnog odnosa i razvijanje ljubavi prema samom sebi, jačanje samopoštovanja, samopouzdanja i otvaranje prema okolini na zdraviji i iskreniji način nego prije.

Savjetovanje potiče i razvijanje raznih komunikacijskih vještina.  Mogli bi reći da je cilj savjetovanja omogućiti korisnicima da se nose s izazovima, te da ih se potakne na pozitivne promjene u onim područjima života u kojima im je to potrebno.

U kojim situacijama i kome je namijenjeno psihosocijalno savjetovanje?

 • upravljanje životnim promjenama i unapređenje kvalitete života
 • narušeni obiteljski ili partnerski odnosi
 • sniženo samopouzdanje
 • poteškoće djece i roditelja uslijed razvoda
 • komunikacijske poteškoće u odnosu s drugim ljudima
 • problemi u odgoju djece
 • poteškoće u socijalnoj integraciji i prilagodbi
 • prilagodbe na životne promjene
 • savjetovanje pri poteškoćama u timskom radu i vođenju ljudi
 • emocionalne poteškoće
 • narušeno psihičko zdravlje
 • neefikasno suočavanje sa životnim teškoćama
 • savjetovanje u području upravljanja karijerom

Aktivnosti od kojih se sastoji savjetovanje

 • zasnivanje odnosa povjerenja i poštovanja s klijentima
 • aktivno slušanje klijenta i razumijevanje njegove situacije
 • podupiranje klijenta u donošenju odluka povezanih s mogućim izborima
 • pomaganje klijentu da sam čuje i osjeti sebe i osvijesti dublje razumijevanje svojih problema
 • razumijevanje klijenta i stavljanje na stranu vrijednosnih sudova i predrasuda
 • definiranje ishoda rada tj. cilja za klijenta kao i za savjetodavca
 • poticanje korisnika da govori o problemima koje se ustručava podijeliti s drugima
 • osvještavanje pogrešnih koraka koje klijent čini, a koji su doveli do teškoća i odnosu prema tome traženje najboljeg rješenja
 • vođenje evidencije o radu s korisnicima u skladu sa etičkim normama i pravilima